Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1         Safety And Security Group B.V. hierna te noemen SSG ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88012948.

1.2         Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die SSG inhuurt om werkzaamheden voor hen te verrichten.

1.3         Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe dan ook genaamd welke door SSG binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met SSG.

2.2         Een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden wordt geacht tot stand te zijn gekomen niet eerder dan nadat SSG een opdracht schriftelijk heeft bevestigd. In die gevallen dat een bevestiging van een opdracht niet mogelijk is wordt ook geacht een overeenkomst tot stand te zijn gekomen als SSG met het begin van uitvoer van een opdracht is begonnen.

2.3         De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Vrijblijvende aanbiedingen

3.1         Alle aanbiedingen, waaronder begrepen de door SSG uitgegeven brochures, publicaties, prijslijsten, in welke vorm dan ook gedaan zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk in de breedste zins des woords verstrekt vanwege en/of ten behoeve van zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat SSG gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.

3.2         Voor offertes geldt dat deze eveneens geheel vrijblijvend en herroepelijk zijn, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte wordt aanvaard en die aanvaarding aan SSG schriftelijk kenbaar is gemaakt, heeft SSG het recht deze binnen 2 werkdagen na schriftelijk akkoord van die offerte, het aanbod te herroepen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1         Op SSG rust slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

4.2         Opdrachtgever draagt er zorg voor dat SSG de overeenkomst kan uitvoeren in een omgeving waarbij rekening is gehouden met wettelijke veiligheidseisen en overige overheidsvoorschriften.

4.3         Opdrachtgever verzorgt de door SSG benodigde materialen voor het uitvoeren van de overeenkomst en is voor deze materialen zelf verantwoordelijk.

4.4         Tijdens de uitvoering van de overeenkomst zal door het personeel van SSG het uniform van SSG worden gedragen. Afwijking hiervan in opdracht van Opdrachtgever is enkel mogelijk indien dit schriftelijk wordt bevestigd door SSG. Opdrachtgever zal in dat geval de kosten dragen die met deze afwijking gepaard gaan.

4.5         Indien SSG tijdens de uitvoering van de overeenkomst een strafbaar feit ontdekt, zal zij dat zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever rapporteren. SSG behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen. Zij is niet aansprakelijk voor schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart SSG BV voor alle aanspraken hieromtrent.

4.7         SSG is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen van evenementen, projectlocaties of bedrijven die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en weersomstandigheden.

4.6         Materialen die met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst aan SSG ter beschikking worden gesteld, worden tot uiterlijk twee maanden na de beëindiging van de overeenkomst door SSG bewaard. Indien de materialen niet binnen deze termijn door Opdrachtgever worden opgehaald, zal SSG deze (laten) vernietigen.

4.7         SSG heeft het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren.

4.8         SSG zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk voorafgaand overleggen met de Opdrachtgever.

  

Artikel 5. Tussentijdse beëindiging

5.1         Onverlet hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is SSG gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en volstrekt ter vrije keuze van SSG, de aan SSG toekomende verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder het recht van schadevergoeding te verliezen, indien Opdrachtgever:

 1. wanprestatie pleegt of heeft gepleegd;
 2. in staat van faillissement is verklaard, of zulks is verzocht;
 3. (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen, of zulks is verzocht;
 4. een buitengerechtelijke schuldenregeling treft, of zulks is verzocht;
 5. zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt,
 6. niet heeft voldaan aan de in artikel 3.2 en 3.3 van deze overeenkomst gestelde verplichtingen;
 7. een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest;
 8. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard en ongeacht uit welke hoofde;
 9. overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en / of vermogen;
 10. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete, op grond van Wet Economische Delicten of AWR of Wetboek van Strafrecht, dan wel Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te zullen komen.

 

Artikel 6. Tarieven en annuleringsvoorwaarden

6.1         Aan Opdrachtgever worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

 1. het basistarief geldend voor alle werkuren
 2. parkeerkosten voor de medewerkers
 3. kosten voor catering op de locatie(s)

6.2         SSG brengt minimaal 4 uren in rekening. De totale werktijd wordt afgerond op kwartieren.

6.3         De uren die in rekening worden gebracht zijn alle gewerkte uren volgens de inzetsheet(s) en/of tekenlijsten van SSG. De administratie van SSG is hierin altijd leidend.

6.4         Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever dient dan de navolgende kosten aan SSG te voldoen, in geval van annulering: 168 uur voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). 72 uur voor het aanvangsmoment, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt)

De opdrachtsom bedraagt het in de inzetsheet/security template opgenomen totaalbedrag en de verschuldigde BTW.

 

Artikel 7. Betaling

7.1         SSG is gerechtigd, naast ontbinding dan wel opschorting van de nog door SSG uit te voeren opdrachten, voorafgaand aan die opdracht een zekerheidstelling te eisen, bij gebreke waarvan zij haar werkzaamheden niet aanvangt.

7.2         Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld behoudens een uitdrukkelijk ander gestelde termijn van betaling. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de Opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

7.3         Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het factuurbedrag bedrag een contractuele rente van 1% per maand en incassokosten verschuldigd, berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.

7.4         Een beroep op verrekening, opschorting, korting, schuldvergelijking of anderszins komt aan de Opdrachtgever niet toe.

7.5         Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan SSG, nadat Opdrachtgever ervan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken Opdrachtgever opschorten. SSG is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van deze opschorting van de werkzaamheden.

7.6         In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van SSG op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

  

Artikel 8. Klachten

8.1         Klachten over de verrichte Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden bij aangetekend schrijven te worden gemeld aan SSG, bij gebreke waarvan de klacht(en) niet in behandeling wordt/worden genomen.

8.2         Het uiten van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting en schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1         SSG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.2         Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van SSG, is iedere aanspraak op SSG beperkt tot het bedrag dat in het kader van haar (aansprakelijkheids)verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

9.3         Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, en SSG toch gehouden zou zijn de schade te vergoeden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de opdrachtsom met een maximum van € 10.000,-.

9.4         Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens SSG heeft, dienen binnen 6 maanden – indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, binnen 12 maanden en één dag - na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door SSG te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

9.5         Opdrachtgever vrijwaart SSG tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoeren van een tussen SSG en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 

Artikel 10. Naamswijziging

10.1       De hier gestelde bedingen blijven onverminderd van kracht ingeval SSG geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

Artikel 11. Verklaring bij nietigheid

11.1       Indien deze Algemene Voorwaarden een nietige bepaling bevatten, leidt dit niet tot nietigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen bij de nietige bepaling.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1       Op deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel van) Opdrachtnemer zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, voor zover bepalingen van dwingend recht zich daartegen niet verzetten.