Privacy verklaring

Safety And Security Group BV, gevestigd aan de C.J.K van Aalstweg 8F, 1225 NV Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Onze contactgegevens:

Safety And Security Group B.V.

C.J.K van Aalstweg 8F, 1625 NV Hoorn

Telefoonnummer +31 (0)85 4000 484 

 

H.B.M. Veerman is de Functionaris Gegevensbescherming van Safety And Security Group B.V. 

Hij is te bereiken via hrm@safetyandsecuritygroup.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Safety And Security Group B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Mailadres

  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Safety And Security Group B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Safety And Security Group B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Safety And Security Group B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 12 maanden na afronding van een project met als reden om contact op te kunnen nemen voor een mogelijke vervolgopdracht.


Geautomatiseerde besluitvorming:

Safety And Security Group B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Safety And Security Group B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Safety And Security Group B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.